ورود کاربر

خرید طرح نامحدود

پک پایه (بدون تکلا)

پک پایه شامل سوله چند دهانه دو شیب همراه با جرثقیل و طبقه می باشد

قیمت: ریال,27,000,000
پک پایه (با تکلا)

پک پایه شامل سوله چند دهانه دو شیب همراه با جرثقیل و طبقه می باشد

قیمت: ریال,31,000,000
پک پایه + یک آیتم اضافه (بدون تکلا)

آیتم ها قابل انتخاب شامل این موارد است :1-تک شیب سمت راست 2-تک شیب سمت چپ 3-ستون میانی 4-سقف قوسی

قیمت: ریال,38,000,000
پک پایه + یک آیتم اضافه (با تکلا)

آیتم ها قابل انتخاب شامل این موارد است :1-تک شیب سمت راست 2-تک شیب سمت چپ 3-ستون میانی 4-سقف قوسی

قیمت: ریال,44,000,000
پک پایه + دو آیتم اضافه (بدون تکلا)

آیتم ها قابل انتخاب شامل این موارد است :1-تک شیب سمت راست 2-تک شیب سمت چپ 3-ستون میانی 4-سقف قوسی

قیمت: ریال,48,000,000
پک پایه + دو آیتم اضافه(با تکلا)

آیتم ها قابل انتخاب شامل این موارد است :1-تک شیب سمت راست 2-تک شیب سمت چپ 3-ستون میانی 4-سقف قوسی

قیمت: ریال,56,000,000
پک پایه + سه آیتم اضافه (بدون تکلا)

آیتم ها قابل انتخاب شامل این موارد است :1-تک شیب سمت راست 2-تک شیب سمت چپ 3-ستون میانی 4-سقف قوسی

قیمت: ریال,56,000,000
پک پایه + سه آیتم اضافه (با تکلا)

آیتم ها قابل انتخاب شامل این موارد است :1-تک شیب سمت راست 2-تک شیب سمت چپ 3-ستون میانی 4-سقف قوسی

قیمت: ریال,65,000,000
پک پایه + چهار آیتم اضافه (بدون تکلا)

آیتم ها قابل انتخاب شامل این موارد است :1-تک شیب سمت راست 2-تک شیب سمت چپ 3-ستون میانی 4-سقف قوسی

قیمت: ریال,62,000,000
پک پایه + چهار آیتم اضافه (با تکلا)

آیتم ها قابل انتخاب شامل این موارد است :1-تک شیب سمت راست 2-تک شیب سمت چپ 3-ستون میانی 4-سقف قوسی

قیمت: ریال,72,000,000