ورود کاربر

مدیران مجموعه

اسامی و اطلاعات تماس مدیران مجموعه سوله پرداز

مهندس امید خالدانجناب مهندس امید خالدان

 سمت: مدیرعامل

شماره تماس با مسئول دفتر مدیر عامل:۳۴۷۲۱۰۹۵ داخلی۳

ایمیل:ceo@soolepardaz.com

شماره فاکس: ۳۴۷۲۱۰۹۵ داخلی۷

 

جناب مهندس حمید رضا مسائلی

سمت: مسئول امور پروژه ها

شماره تماس: ۳۴۷۲۱۰۹۵ داخلی16
09103491103

ایمیل:civil@soolepardaz.com

شماره فاکس: ۳۴۷۲۱۰۹۵ داخلی۷

جناب مهندس حسین پاینده خواه

سمت: مسئول واحد تحقیق و توسعه

شماره تماس: ۳۴۷۲۱۰۹۶ داخلی25

ایمیل:civil@soolepardaz.com

شماره فاکس:  ۳۴۷۲۱۰۹۵ داخلی۷

سرکار خانم کسبیان

سمت: مسئول واحد اداری و بازرگانی

شماره تماس:۳۴۷۲۲۷۱۹ داخلی11
09127993209

ایمیل:info@soolepardaz.com

شماره فاکس: ۳۴۷۲۱۰۹۵ داخلی۷

جناب  مهندس عماد رئیسیان

سمت: مسئول واحد انفورماتیک

شماره تماس: ۳۴۷۲۱۰۹۵ داخلی18

ایمیل: it@soolepardaz.com

شماره فاکس: ۳۴۷۲۱۰۹۵ داخلی۷