فارسی

همانطور که مستحضر هستید با ایجاد تغییرات اساسی در آیین نامه بارگذاری (مبحث ششم مقررات ملی ساختمان) سال 1392 نسبت به سال 1385 و  با توجه به پیچیدگی و عدم داشتن اطلاعات کافی و ناشناخته بودن طراحی به روش حالات حدی (LRFD)  و تفاوت های اساسی آن با طراحی به روش تنش مجاز  (ASD)، اضافه کردن کدهایی که بتوان در کوتاه ترین زمان ممکن سازه را بارگذاری کرد ، لازم به نظر می رسید.
مهندسین گرامی همانطور که می دانید مهم ترین و سخت ترین قسمت تحلیل و طراحی در نرم افزارهای محاسباتی ، قسمت بارگذاری و اختصاص آیتم ها و ضرایب طراحی به اعضاء است.
گروه نرم افزاری سوله پرداز با بهره گیری از مراجع متنی و اساتید معتبر در سراسر کشور و آیین نامه های معتبر داخلی و بین المللی ، با اضافه کردن این دو بخش به نرم افزار خود ، دقت و سرعت لازم برای طراحی را به جامعه ی مهندسین عرضه نموده است.