فارسی

بارهای وارد بر یک ساختمان صنعتی شامل مواردی هستند که بایستی با توجه به توصیه آئین نامه های معتبر محاسبه و به صورت مناسب بر قاب صنعتی اعمال گردند

بارهای محاسباتی سوله

بارهای محاسباتی سوله

 

بارگذاری بار مرده:
بارمرده سقف سوله:بار مرده ی سقف شامل وزن لاپه ، پوشش سقف ، تاسیسات و تجهیزات روی سقف یا متصل به آن می گردد. بار مرده سقف سوله بطور معمول بین 25 تا 30 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته می شود.

بار مرده طبقه:بار مرده برای سقف طبقه با توجه به نوع سقف و مصالح مورد استفاده در آن تعیین می گردد. به عنوان مثال برای سقف تیرچه بلوک بین  550 تا 650 کیلوگرم بر متر مربع ( با توجه به ارتفاع ، نوع بلوک و کف سازی) ، برای سقف مرکب (کامپوزیت ) 450 کیلوگرم بر متر مربع و برای سقف عرشه فولادی 400 kg/m^2 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته می شود.

همچنین در صورتی که تاسیسات ثابتی بر روی سقف سوله یا طبقه وجود داشته باشد اعمال بار ضروری است.

 

بار زنده :

بار زنده سقف سوله:بار زنده با توجه به وجود بار برف معمولا در نظر گرفته نمی شود. ( در ترکیب بارها بین بار زنده ی بام و بار برف یکی در نظر گرفته می شود. )هرچند مطابق مبحث 6 برای بام حداقل 50 کیلوگرم بر مترمربع بار زنده ی گسترده باید در نظر گرفته شود. بنابراین در مناطقی که بار برف کمتر از 50 کیلوگرم دارند حداقل 50 کیلوگرم بار زنده باید در نظر گرفته شود و برای سایر مناطق نیاز به اعمال بار زنده نیست.

بار زنده ی طبقه:با توجه به کاربری طبقه موجود در سوله بار زنده مطابق مبحث 6 تعیین می گردد.

در صورتی که احتمال وجود دیوارهای تقسیم کننده در طبقه وجود دارد ، در نظر گرفتن بار 100 کیلوگرم بر متر مربع با توجه به بند 6-5-2-2ضروری است.

مطابق همین بند در صورتی که بار زنده بیش از 400 کیلوگرم با شد نیازی به در نظر گرفتن بار دیوار ها ی تقسیم کننده نیست.

بار برف:

بار برف بر روی بام ، با توجه به شیب و دمای بام ، برف گیری ، اهمیت سازه و ... برای هر متر مربع تصویر افقی سطح آن ، با رابطه ی زیر تعیین می گردد :

P_r=0.‎7 C_s C_t C_e I_s P_g

 :I_s   ضریب اهمیت ساختمان با توجه به کاربری سازه مطابق جدول 6-1-2 مبحث 6 بدست می آید.

P_g :بار برف زمین است ،  که با توجه به منطقه ساخت سازه بر اساس جدول 6-7-1 و یا شکل 6-7-1 تعیین می گردد.

 

 

افزودن دیدگاه جدید

1 + 2 =