فارسی

سولهدارای انواع گوناگون می باشد:  

 

 

1. سوله های معمول (∧)

سوله معمولی

2.  سوله با بچه سوله

سوله با بچه سوله

3 . سوله های با ستون میانی

سوله با ستون میانی

4. سوله های تک شیب

سوله تک شیب

5. سوله های دارای نیم طبقه

سوله با نیم طبقه

6. سوله های با سقف قوسی

سوله با سقف قوسی

7.سوله های چند دهانه

سوله چند دهانه

افزودن دیدگاه جدید

1 + 2 =