بار برف سوله

با توجه به موقعیت جغرافیائی و محل قاب صنعتی از نظر مقدار ریزش برف ، وزش باد و شیب سقف قاب صنعتی بارهای حاصل از برف بر قاب تعیین و به آن اعمال می گردند.

 بار برف بر روی بام ، با توجه به شیب و دمای بام ، برف گیری ، اهمیت سازه و ... برای هر متر مربع تصویر افقی سطح آن ، با رابطه ی زیر تعیین می گردد :

P_r=0.‎7 C_s C_t C_e I_s P_g

 :I_s   ضریب اهمیت ساختمان با توجه به کاربری سازه مطابق جدول 6-1-2 مبحث 6 بدست می آید.

P_g :بار برف زمین است.

بار برف سوله

فارسی
4 + 3 =