برآورد وزن و قیمت سوله های هر پروژه به آیتم های زیر بستگی دارد

 1-عرض یا دهانه سالن   2- ارتفاع سالن ( از کنار و در تاج )    3-طول سالن     4-بار برف منطقه   5-سایربارها مانند جرثقیل ، طبقات داخل سالن ، سقف کاذب     5-مشترک بودن پایه با سوله های جانبی

فارسی
2 + 0 =