شما هنوز آیتمی خریداری ننموده اید

تمام هزینه ها اعم از هزینه های حمل ،هزینه های بسته بندی و... به عهده گروه سوله پرداز می باشد.

قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش‌­فاکتور منظور گردیده است، معتبر می‌باشد.