ورود کاربر

ساخت سوله

ساخت سوله

ساخت سوله

مسائل اجرایی: توصیه می‌شود قبل از شروع به ساخت سوله یا فونداسیون دیوارچینی و حصارکشی محوطه انجام شود تا امنیت نسبی برای تخلیه مواد و مصالح بعدی ایجاد شود. تصمیم‌گیری در مورد انتخاب تراز کف سالن‌ها و ساختمان‌ها با توجه به شیب زمین و مقدار خاک‌ریزی و خاک‌برداری و مقاومت خاک منطقه و سوار بودن محوطه به خیابان‌ها برای دفع آب‌های سطحی و ... بسیار مهم می‌باشد.

انتخاب مجری: یکی از مهم‌ترین تصمیمات مالک برای ساخت کارخانه انتخاب سازنده می‌باشد که با توجه به طیف وسیع و متفاوت سازندگان، اهمیت کیفیت کار و تجربه سازنده، بسیار در آینده پروژه تأثیرگذار خواهد بود. از تعطیلی پروژه به دلیل عدم تائید...