ورود کاربر

آموزش نرم افزار سوله پرداز

روند کلی کار با نرم افزارسوله پرداز

فارسی

 

ورود اطلاعات اولیه به نرم افزار سوله پرداز

ورودی‌های نرم‌افزار سوله پرداز شامل موارد زیر می باشد:

تعداد دهانه، ارتفاع، طول، شیب سقف، تناژ جرثقیل سوله، بار پوشش سقف، فاصله بین قاب‌ها و ارتفاع دیوار و پداستال،  تنش مجاز خاک محل احداث و...